Usando ifup/ifdown no Funtoo

De Wiki Hackstore

Adicione ao arquivo /etc/bash/bashrc:

ifdown() {
/sbin/ifconfig $1 down
/etc/init.d/netif.$1 stop
return 0
}

ifup() {
/sbin/ifconfig $1 up
/etc/init.d/netif.$1 start
return 0
}